Barsel

Barsels- og forældreorlov

Man har, ifølge loven ret til 52 ugers barsels-/forældreorlov. 4 uger før forventet fødsel og 46 uger efter fødsel samt 2 uger man holder sammen indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel. I vores egne overenskomster har vi sikret, at man som mor kan holde orlov med løn tidligere end 4. uger før barnets fødsel. Man kan på det kommunale område gå fra 8 uger inden barnets fødsel imens man på det statslige kan gå fra 6 uger før barnets fødsel. I 2022 trådte en ny barselslov i kraft, som dels øremærker mere barsel end tidligere til far og mor og samtidig fortsat er meget fleksibel i den forstand, at man kan holde barsel samtidig, man har ret til at udskyde op til 5 ugers orlov hver, og man kan aftale med sin leder at udskyde mere end dette. Hovedprincippet i barselsloven er, at både far og mor efter barnets fødsel har ret til 24 ugers barsel med barselsdagpenge. 13 af disse uger har man mulighed for at overføre til sin partner; det vil sige, at der er 11 ugers barsel, som ikke kan overføres til partneren. I en del af den barsel man holder, har man ret løn. Det er aftalt via overenskomstforhandlinger igennem tiden. For mor er der således sikret 20 ugers orlov med løn og i alt 9 ugers orlov med løn for far. Endelig er der 7 ugers orlov med løn, som partnerne kan dele imellem sig. Skematisk fordeler barslen sig således.

 

 

Barselsorlov (første 10 uger efter fødslen)

Forældreorlov (efter den 10. uge)

Fravær:

Mor

Far

 

10 uger

2 uger

 

32 uger

32 uger

Med dagpenge:

Mor

Far

 

10 uger

2 uger

 

14 uger

22 uger

Med løn:

Mor

Far

Fælles

 

10 uger

2 uger

 

 

10 uger

7 uger

6 uger

Man skal være opmærksom på, at i de uger, hvor man er på barsel med løn, bruger man samtidig de uger, hvor man har ret til barselsdagpenge; disse går i stedet til ens arbejdsplads.

Varsler.

Senest 3 mdr. før forventet fødsel: Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse, hvornår barslen forventes at begynde.

Senest 4 uger før forventet fødsel: Faren/medmoren skal underrette, om man ønsker at holde barsel indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister.

Senest 6 uger efter fødslen: Forældre, der ønsker at holde egen orlov eller overdraget orlov efter 10 uger efter fødslen, skal underrette arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af orloven. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister.

Ferie:

I forbindelse med barsel er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan holde ferie og orlov samtidig. Ferien bliver udskudt til efter orloven.

Godt at vide:

  • Før fødslen: Kommende mor har ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge/jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.
  • Begge forældre har to omsorgsdage med fuld løn pr. år. pr barn, til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Hvisl man ikke kan holde de to første i det år, barnet bliver født, kan de overføres til næste år.
  • Man kan søge om kontingentnedsættelse i DLF i den periode man er på dagpenge. Dette gøres på foreningens hjemmeside INDEN man går på dagpenge.
  • Når man er på barsel med løn/dagpenge optjenes der (stadig) ferie og indbetales pensionsbidrag.
  • Man kan forlænge de 32 ugers fravær til enten 40 uger eller 46 uger. De ekstra uger er uden hverken løn eller dagpenge.
  • Fratræder man sin stilling direkte efter endt orlov, overføres den optjente ferie på feriekort hos Udbetaling Danmark, men kun på baggrund af den optjente lønsum (dvs. ingen feriepenge for dagpengeperioden).

Du kan få nærmere information på DLF's hjemmeside eller ved at henvende dig til kredskontoret, tlf.:6221 0162 eller på mail 086@dlf.org.